Reklama

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera obowiązkowego i dodatkowego do wspólnej realizacji projektu

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera obowiązkowego i dodatkowego do wspólnej realizacji projektu - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

PROMOWANE OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA OBOWIĄZKOWEGO I DODATKOWEGO DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w dziedzinie ENERGETYKA ODNAWIALNA - BIOENERGETYKA.

                         

                                                                      Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego 
                                                                        im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

 

ZSCKR.BCU.3.2023                                                                                                                                                              Jabłoń, 6 marca 2023 r. 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA OBOWIĄZKOWEGO DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn.:
„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w dziedzinie ENERGETYKA ODNAWIALNA - BIOENERGETYKA.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.”
    I. Cel partnerstwa: 
Współpraca przy realizacji projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”.
    II. Planowany termin realizacji projektu: 
Zgodnie z regulaminem Konkursu w okresie: rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 maja 2023 r., zakończenie nie później niż do 30 czerwca 2026 r.
    III. Cele działań w projekcie: 
Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie energetyka odnawialna – bioenergetyka  poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego. 
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centra umiejętności (BCU) przyczyni się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie  energetyka odnawialna - bioenergetyka. 
    IV. Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem Konkursu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności w dziedzinie energetyka odnawialna - bioenergetyka. Utworzenie BCU odbędzie się poprzez: 
1. budowę nowej infrastruktury BCU tj. budowa nowego obiektu  zlokalizowanego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu przy ul. Augusta Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń na potrzeby projektu wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowo zwanej zasadą DNSH1 - budynek o niemal zerowym zużyciu energii, określonym w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków; 
2. zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów, 
3. utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU, 
4. zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum. 
5. Wsparcie funkcjonowania BCU będzie obejmowało realizację działań w czterech obszarach: 
    a) działalność edukacyjno-szkoleniowa, 
    b) działalność integrująco-wspierająca, 
    c) działalność innowacyjno-rozwojowa, 
    d) działalność doradczo-promocyjna, o których mowa w pkt 4.4.1 (załącznik nr 3 do ogłoszenia). 
6. Pozostałe cele i zakres działań zawarte są w regulaminie Konkursu– załącznik nr 3 do ogłoszenia

V. Obligatoryjne wymagania wobec Partnera: 
1. Partner to podmiot branżowy właściwy dla danej dziedziny. W przedmiotowym naborze podmiot działający w  dziedzinie energetyka odnawialna- bioenergetyka.  
Za właściwy dla danej dziedziny podmiot branżowy rozumie się podmiot: ­ 
    • który ma ogólnopolski zasięg działania określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.), ­ 
    • którego zakres działalności określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.) obejmuje daną dziedzinę (energetyka odnawialna – bioenergetyka)  oraz który prowadzi działalność statutową w we wskazanej dziedzinie.

Za spełniające to kryterium nie uznaje się podmiotów, których działalność jest przekrojowa dla wszystkich dziedzin. 

Partner Obowiązkowy do składanej oferty dołączy dokument – Statut - potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego właściwości w danej dziedzinie, ­ oraz potwierdzi w ofercie iż działa w myśl ustawy:
• ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), lub 
• ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 579), lub
 • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2022 r. poz. 97), lub 
• ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159,z późn. zm.), 
• ustaw regulujących funkcjonowanie samorządów zawodowych.

VI. Planowany zakres działań dla Partnera: 
1. Współpraca z wnioskodawcą podczas przygotowania wniosku projektowego, w zakresie opisów merytorycznych zadań wykonywanych przez Partnera oraz w odpowiednim zakresie budżetu projektu, dostarczanie wszelkich danych dotyczących Partnera niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji. 
2. Uczestniczenie w realizacji projektu na każdym jego etapie, od przygotowania wraz z wnioskodawcą wniosku o dofinansowanie projektu, poprzez wspólną realizację zadań merytorycznych, wspieranie zarządzania projektem, przy współudziale w przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych wskazanych przez instytucję finansującą. 
3. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Projektu. 
4. Wniesienie do projektu niezbędnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, technicznego i finansowego. 
5. Inne działania zlecone przez Lidera Projektu niezbędne do osiągnięcia i należytego wykonania projektu

VII Składane oferty powinny spełniać poniższe warunki: 
    1. Oferta w języku polskim. 
    2. Zawierać pełne dane Wnioskodawcy i osób uprawnionych do jego reprezentowania oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy. 
    3. Zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1. 4. 
    4. Zawierać oświadczenie o gotowości do współpracy z ZSCKR w Jabłoniu w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym do prowadzenia weryfikacji założeń przedsięwzięcia w okresie przewidzianym projektem – załącznik nr 2 (list intencyjny). 
    5. Zawierać następujące załączniki (dopuszczalne są kserokopie pod warunkiem poświadczenia za zgodność z oryginałem): 
    a) dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera i umocowanie osób go reprezentujących tj. Aktualny odpis z rejestru, Statut potwierdzający działalność w określonej dziedzinie, Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami dotyczącymi zobowiązań publiczno – prawnych), 
    b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu poprzez umieszczenie jej danych adresowych (nazwa i adres organizacji) na stronie internetowej ogłaszającego nabór - BIP. 
    c) wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu podpisem kwalifikowanym elektronicznym. 

VIII. Kryteria wyboru (punktacja): 
    1. Liczba ekspertów spełniających poniższe wymogi: 
Ekspert: 
        1.1. Wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie danej branży oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z dziedziną, której dotyczy Konkurs, 
albo 
      1.2. minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z dziedziną, której dotyczy Konkurs: 
    a) brak eksperta: 0 pkt 
    b) 1 ekspert: 1 pkt 
    c) 2 ekspertów: 2 pkt 
KAŻDY KOLEJNY EKSPERT: 1 PKT
    2. liczba prowadzonych szkoleń osób dorosłych w okresie ostatnich 5 lat. 
2.1.brak szkoleń: 0 pkt 
2.2.szkolenie: 1 pkt 
2.3.szkolenia: 2 pkt
           KAŻDY KOLEJNE SZKOLENIE: 1 PKT 
    3.  Liczba lat doświadczenia w dziedzinie energetyka odnawialna – bioenergetyka 
3.1.brak doświadczenia 0 pkt 
3.2.do 3 lat: 5 pkt 
3.3. powyżej 3 do 5 lat: 10 pkt 
3.4. powyżej 5 lat: 15 pkt
      4. Doświadczenie w realizowaniu przez oferenta projektów/ programów/ przedsięwzięć dotyczących zadań z dziedziny energetyka odnawialna - bioenergetyka: 
4.1.brak zrealizowanych projektów 0 pkt 
4.2.realizacja do 3 projektów/ programów/ przedsięwzięć: 5 pkt 
4.3.realizacja powyżej 3 do 5 projektów/ programów/ przedsięwzięć 10 pkt 
4.4.realizacja powyżej 5 projektów/ programów/ przedsięwzięć: 15 pkt 
Z Podmiotem, który uzyska największą liczbę punktów zostanie podpisana umowa partnerska, która określi zadania Lidera i Partnera oraz koszty ich realizacji, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu, pod warunkiem uzyskania jego dofinansowania.
IX. Informacje dodatkowe: 
        1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny, zawieszenia naboru bez podania przyczyny w każdym momencie, przedłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru albo innej zmiany niniejszego ogłoszenia. 
        2. W przypadku unieważnienia naboru Lider tj. ZSCKR w Jabłoniu nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Lider nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia. 
        3. Ogłaszający w wyniku postępowania wybierze tylko jednego Partnera.
        4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków współpracy z wyłonionym Partnerem. 
        5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków KPO.
        6. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Lidera - BIP. Informacja o wyborze/braku wyboru danej oferty zostanie niezwłocznie przekazana drogą elektroniczną oferentom. Decyzja ta będzie ostateczna.
X. Sposób składania ofert: 
1. Dokumenty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez ePUAP. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
2. Oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacyjnym Lidera. Termin upływa w dniu 30 marca 2023 r. 
 3. O terminie złożenia decyduje data wpływu i oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferty niekompletne, niespełniające warunków podanych w punkcie VII niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane. 
5. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. W sprawie dodatkowych informacji należy kontaktować się mailowo: sekretariat@zsckrjablon.pl 

XI. Obowiązek informacyjny: 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego W Jabłoniu. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO 
Załączniki: 
https://zsckr-jablon.biposwiata.pl/wiadomosci/9028/lista/zapytania_cenowe
1. Formularz zgłoszeniowy 
2. List intencyjny 
3. Regulamin Konkursu

                         

                                                                      Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego 
                                                                        im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

 


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DODATKOWEGO DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn.:
„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w dziedzinie ENERGETYKA ODNAWIALNA - BIOENERGETYKA.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu ogłasza otwarty nabór partnera dodatkowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.”
    I. Cel partnerstwa: 
Współpraca przy realizacji projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”.
    II. Planowany termin realizacji projektu: 
Zgodnie z regulaminem Konkursu w okresie: rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 maja 2023 r., zakończenie nie później niż do 30 czerwca 2026 r.
    III. Cele działań w projekcie: 
Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie energetyka odnawialna – bioenergetyka  poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego. 
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centra umiejętności (BCU) przyczyni się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie  energetyka odnawialna - bioenergetyka. 
    IV. Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem Konkursu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności w dziedzinie energetyka odnawialna - bioenergetyka. Utworzenie BCU odbędzie się poprzez: 
    1. budowę nowej infrastruktury BCU tj. budowa nowego obiektu  zlokalizowanego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu przy ul. Augusta Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń na potrzeby projektu wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowo zwanej zasadą DNSH1 - budynek o niemal zerowym zużyciu energii, określonym w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków; 
    2. zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów, 
    3. utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU, 
    4. zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum. 
    5. Wsparcie funkcjonowania BCU będzie obejmowało realizację działań w czterech obszarach: 
    a) działalność edukacyjno-szkoleniowa, 
    b) działalność integrująco-wspierająca, 
    c) działalność innowacyjno-rozwojowa, 
    d) działalność doradczo-promocyjna, o których mowa w pkt 4.4.1 (załącznik nr 3 do ogłoszenia). 
    e) Pozostałe cele i zakres działań zawarte są w regulaminie Konkursu– załącznik nr 3 do ogłoszenia

    V. Obligatoryjne wymagania wobec Partnera: 
    1. prowadzenie statutowej działalności właściwej dla dziedziny energetyka odnawialna - bioenergetyka,
Partnerem dodatkowym może zostać 
    2. organizacja branżowa, 
    3. instytut badawczy, 
    4. ośrodki badawczo-rozwojowe, 
    5. uczelnie prowadzące kształcenie na kierunkach związanych z dziedziną energetyka odnawialna - bioenergetyka 
VI. Planowany zakres działań dla Partnera: 
    1. Współpraca z wnioskodawcą podczas przygotowania wniosku projektowego, 
    2. Uczestniczenie w realizacji projektu na każdym jego etapie,  
    3. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Projektu. 
    4. Wniesienie do projektu niezbędnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, technicznego. 
    5. Inne działania zlecone przez Lidera Projektu niezbędne do osiągnięcia i należytego wykonania projektu

VII Składane oferty powinny spełniać poniższe warunki: 
    1. Oferta w języku polskim. 
    2. Zawierać pełne dane potencjalnego Partnera i osób uprawnionych do jego reprezentowania oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy. 
    3. Zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1. 
    4. Zawierać oświadczenie o gotowości do współpracy z ZSCKR w Jabłoniu w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym do prowadzenia weryfikacji założeń przedsięwzięcia w okresie przewidzianym projektem – załącznik nr 2 (list intencyjny). 
    5. Zawierać następujące załączniki (dopuszczalne są kserokopie pod warunkiem poświadczenia za zgodność z oryginałem): 
    a) dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera i umocowanie osób go reprezentujących tj. aktualny odpis z właściwego rejestru, Statut potwierdzający działalność w określonej dziedzinie, Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami dotyczącymi zobowiązań publiczno – prawnych, 
    b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu poprzez umieszczenie jej danych adresowych (nazwa i adres organizacji) na stronie internetowej ogłaszającego nabór - BIP. 
    c) wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu podpisem kwalifikowanym elektronicznym. 

VIII. Kryteria wyboru (punktacja): 
    1. Liczba ekspertów spełniających poniższe wymogi: 
Ekspert: 
        1.1. Wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie danej branży oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z dziedziną, której dotyczy Konkurs, 
albo 
      1.2. minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z dziedziną, której dotyczy Konkurs: 
    a) brak eksperta: 0 pkt 
    b) 1 ekspert: 1 pkt 
    c) 2 ekspertów: 2 pkt 
KAŻDY KOLEJNY EKSPERT: 1 PKT
    2. liczba prowadzonych szkoleń z (branży bioenergetyki, biogazu) osób dorosłych w okresie ostatnich 5 lat. 
2.1.brak szkoleń: 0 pkt 
2.2.szkolenie: 1 pkt 
2.3.szkolenia: 2 pkt
 KAŻDY KOLEJNE SZKOLENIE: 1 PKT 
    3.  Liczba lat doświadczenia w dziedzinie energetyka odnawialna – bioenergetyka 
3.1.brak doświadczenia 0 pkt 
3.2.do 3 lat: 5 pkt 
3.3. powyżej  3 do 5 lat: 10 pkt 
3.4. powyżej 5 lat: 15 pkt
      4. Doświadczenie w realizowaniu przez oferenta projektów/ programów/ przedsięwzięć dotyczących zadań z dziedziny energetyka odnawialna - bioenergetyka: 
4.1.brak zrealizowanych projektów 0 pkt 
4.2.realizacja do 3 projektów/ programów/ przedsięwzięć: 5 pkt 
4.3.realizacja powyżej 3 do 5 projektów/ programów/ przedsięwzięć 10 pkt 
4.4.realizacja powyżej 5 projektów/ programów/ przedsięwzięć: 15 pkt 
Z Podmiotem, który uzyska największą liczbę punktów zostanie podpisana umowa partnerska, która określi zadania Lidera i Partnera oraz koszty ich realizacji, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu, pod warunkiem uzyskania jego dofinansowania.
IX. Informacje dodatkowe: 
        1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny, zawieszenia naboru bez podania przyczyny w każdym momencie, przedłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru albo innej zmiany niniejszego ogłoszenia. 
        2. W przypadku unieważnienia naboru Lider tj. ZSCKR w Jabłoniu nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Lider nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia. 
        3. Ogłaszający w wyniku postępowania wybierze tylko jednego Partnera.
        4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków współpracy z wyłonionym Partnerem. 
        5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków KPO.
      6. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Lidera - BIP. Informacja o wyborze/braku wyboru danej oferty zostanie niezwłocznie przekazana drogą elektroniczną oferentom. Decyzja ta będzie ostateczna.
X. Sposób składania ofert: 
1. Dokumenty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez ePUAP. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
2. Oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacyjnym Lidera. Termin upływa w dniu 30 marca 2023 r. 
 3. O terminie złożenia decyduje data wpływu i oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferty niekompletne, niespełniające warunków podanych w punkcie VII niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane. 
5. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. W sprawie dodatkowych informacji należy kontaktować się mailowo: 
sekretariat@zsckrjablon.pl 

XI. Obowiązek informacyjny: 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego W Jabłoniu. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO. 

Załączniki:
 https://zsckr-jablon.biposwiata.pl/wiadomosci/9028/lista/zapytania_cenowe
1. Formularz zgłoszeniowy 
2. List intencyjny 
3. Regulamin Konkursu

 

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy